Pre firmy

Potrebujete nových zamestnancov? Vstúpte teraz 

Cudzinci zachraňujú našu ekonomiku aj napriek administratívnym bariéram

 • Sme nová dynamická personálno-poradenská spoločnosť, ktorá je držiteľom viazanej živnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu ako aj odborných poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
 • Naša spoločnosť vznikla ako odpoveď na vysoký dopyt slovenských zamestnávateľov po zabezpečení pracovnej sily aj z iných oblastí Európy, vychádza z bohatých skúseností a mena vedenia spoločnosti na Slovensku, Ukrajine, Bielorusku, Ruskej Federácii príp. Vietnamu
 • Naším cieľom je poskytovanie komplexných služieb pri rozvoji ľudských zdrojov, odbremenenie spoločností od vyhľadávania zamestnancov, budovanie plnohodnotných pracovných tímov, čo vedie k napredovaniu spoločností vo svojich pracovných aktivitách bez obmedzení v ľudskom faktore

 • Občania Ukrajiny považujú Slovensko za bezpečnú a pokojnú krajinu s dobrým sociálnym systémom a blízkym jazykom, dobrými podmienkami pre pracovné uplatnenie strednej spoločenskej vrstvy
 • Tvrdé reformy a ekonomický pokles zasiahol mnohé rodiny, v krajine pretrváva ekonomická migračná vlna do okolitých krajín
 • V súčasnosti v spolupráci s našou pobočkou v Užhorode vedieme nábor pracovníkov podľa požiadaviek zamestnávateľov s obrovským záujmom uchádzačov pracovať na SK

Čo sa od Vás ako zamestnávateľa očakáva? Možností a spôsobov zamestnania je viac:

Zaregistrujte sa ako zamestnávateľ a okrem iného získajte užitočné rady a tipy počas procesu náboru:

Všeobecný postup je nasledovný

 • Nahlásenie voľného pracovného miesta – tento úkon je možné uskutočniť dvomi spôsobmi – vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorá sa zasiela na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo online prostredníctvom web stránky www.istp.sk, kde sa zamestnávateľ jednoducho registruje /tento spôsob využívame v praxi najčastejšie kvôli rýchlosti/
 • Úrad práce ponúkne nahlásené voľné pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie zo svojej databázy, samozrejme uprednostňujú sa občania SR a EÚ
 • Ak sa po uplynutí 30 pracovných dní nepodarilo obsadiť pracovné miesto prostredníctvom ÚPSVaR zamestnávateľ môže vydať prísľub na zamestnanie (resp. pracovnú zmluvu) – štandardizovaný formulár, ktorý klientom pripravujeme
 • Súčasne po uplynutí 30 pracovných dní uchádzač o zamestnanie podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a to buď na príslušnom útvare policajného zboru alebo zastupiteľskom úrade SR v danej krajine
 •  Počas konania policajný útvar žiada ÚPSVaR o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, v prípade kladného stanoviska, udelí útvar PZ prechodný pobyt na účel zamestnania v lehote do 90 dní od podania žiadosti.
 •  Od júla 2017 sa zjednodušuje aj zamestnanie príslušníkov tretích krajín formou sezónneho zamestnania ( max 180 dní počas 12 mesiacov)

Rady a tipy

 • Pri nahlasovaní voľného pracovného miesta cez portál www.istp.sk je nutné vždy zaznačiť, že zamestnávateľ má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny
 • Štátny príslušník tretej krajiny musí byť zamestnaný len formou hlavného pracovného pomeru (neakceptujú sa dohody vykonávané mimo pracovného pomeru)
 • V prípade bežných povolaní pri uvedení požiadavky cudzieho jazyka ju ÚPSVaR nemusí rešpektovať (zamietne sa zverejnenie ponuky z dôvodu diskriminácie), akceptuje sa iba v prípade vyššie kvalifikovanej pozície
 • Ak si pracovná pozícia vyžaduje aj odborná spôsobilosť, uchádzač ju musí preukázať predložením príslušných dokumentov
 • Pracovná ponuka na stránke www.istp.sk musí byť počas konania o udelení prechodného pobytu neustále aktívna (jej platnosť je štandardne nastavená na 2mesiace, potom ju treba predlžovať, (bežne termíny vedieme v našej evidencii a klienta upozorníme, prípadne urobíme za neho) až kým nie je úspešne ukončený proces získania prechodného pobytu na účel zamestnania
 • Uchádzač okrem povolenia prechodného pobytu na účel zamestnania (doklad o pobyte) získava aj doklad o dodatočných údajoch o zamestnaní, kde je špecifikovaný zamestnávateľ, miesto, druh a obdobie vykonávanej práce. Tento dokument treba dôrazne rešpektovať a postupovať podľa údajov v ňom. V prípade zmeny zamestnávateľa je opäť nutné nahlasovať voľné pracovné miesto prostredníctvom ÚPSVaR (ISTP), zverejnené opäť 30dní a po prihliadnutí na situáciu na trhu práce policajný útvar rozhodne o zmene dokumentu „dodatočné údaje o zamestnaní“
 • Zmena tohto dokumentu a nahlásenie voľného pracovného miesta sa vyžaduje aj v prípade, ak sa miesto výkonu práce presúva do iného okresu, mení sa druh vykonávanej práce alebo sa obdobie výkonu práce predlžuje